Укр     Eng 

Головна
Всеукраїнське об’єднання правників «Маємо Право!»

Статут громадської організації "Всеукраїнське об'єднання правників "Маємо Право!"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання правників «Маємо Право!» (далі – Організація) є неприбутковою добровільною громадською організацією, що діє відповідно до Консти­туції України, закону України «Про громадські об’єднання», інших актів законодавства України та цього Статуту.
 2. Повна назва: Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання правників «Маємо Право!». Скорочена назва: ГО «ВОП «Маємо Право!». Назва англійською: NGO «Have a Right!».
 3. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання дисципліни та демократії, самоврядування. законності та гласності.
 4. Організація є юридичною особою після державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України і може від власного імені набувати майнові та особисті не майнові права, відкривати банківські рахунки, брати на себе зобов’язання, бути позивачем чи відповідачем у судах.
 5. Діяльність Організації поширюється на всю територію України. Організація має право набувати всеукраїнський статус і створювати свої відокремлені підрозділи в будь-яких адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у діючому законодавстві.
 6.  Організація має круглу печатку, що містить її повну назву українською мовою, штампи та бланки з власною назвою, зареєстровану в установленому порядку символіку та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління Організація.
 7. Організація має відокремлене майно і самостійний баланс. Організація від­криває рахунки в національній та іноземних валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.
 8. Юридична адреса (місцезнаходження) Організації: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, буд.  3, оф. 3.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Головною метою Організації є: побудова правової і справедливої держави, захист прав людини, боротьба з корупцією, сприяння професійній діяльності правників.
 2. З метою виконання Статутної мети Організація:
 • проводить аналіз діяльності органів та посадових осіб державної влади і місцевого самоврядування, отримує від них необхідну інформацію;
 • для захисту прав громадян та боротьби з корупцією звертається до правоохоронних органів, судів, виконавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • надає безкоштовну юридичну допомогу громадянам, підприємствам та організаціям незалежно від форми власності;
 • проводить постійний моніторинг законодавства України, розробляє та пропонує для ухвалення законодавчі ініціативи;
 • організовує та проводить заходи з правової освіти (слухання, семінари, дебати тощо);
 • вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян;
 • засновує власні засоби масової інформації, підприємства, організації та установи, необхідні для здійснення статутної діяльності;
 • розповсюджує інформацію про свою діяльність, в тому числі в засобах масової інформації;
 • бере участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з питань права і державотворення, тощо;
 • організовує збір добровільних пожертвувань і внесків фізичних і юридичних осіб України та міжнародних організацій; отримує гранти та донорську підтримку;
 • бере участь в організації спільних програм і проектів із органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • установлює та підтримує стосунки з іншими громадськими організаціями (у тому числі іноземними), діяльність яких не суперечить статутним завданням Організації.

 

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Членом Організації може бути кожен громадянин України віком від 18 років незалежно від освітнього та майнового цензу, віросповідання, місця роботи та навчання, який не обмежений судом у дієздатності і не тримається в місцях позбавлення волі, який визнає Статут і подає практичну допомогу своєю участю у виконанні її мети і визначених завдань.
 2. Прийом у члени та вільний вихід з Організації здійснюється в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою до Правління Організації, що підтверджує зобов’язання виконувати Статут Організації. Правління протягом 30 днів повідомляє заявника про прийняття його в члени або надає йому відмову в такому прийнятті.
 3. Членство в Організації не перешкоджає роботі в інших громадських, політич­них організаціях, об’єднаннях та рухах демократичного спрямування.
 4. Член Організації має право:
 • висловлювати свої погляди й обговорювати будь-які питання громадсь­кого життя як до, так і після ухвалення рішень керівним органом;
 • брати участь у статутній діяльності Організації;
 • користуватись майном і матеріальною базою Організації відповідно до її статутних завдань;
 • звертатися до керівних органів Організації із запитами, пропозиціями та за правовою та іншою допомогою;
 • вільно виходити з Організації.
 1. Член Організації зобов’язаний:
 • визнавати й виконувати положення Статуту, сприяти реалізації завдань і брати участь у заходах Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • своєчасно інформувати керівництво Організації про дії, які можуть нанести матеріальні або моральні збитки Організації;
 • сприяти реалізації програми діяльності Організації та зміцненню її матеріальної бази;
 • активно пропагувати серед населення мету та завдання Організації;
 • регулярно й вчасно сплачувати членські внески.
 1. Члена Організації, який грубо порушив її Статут, завдав своєю діяльністю або бездіяльністю суттєвої шкоди Організації, може бути виключено зі Організації за рішенням Правління або загальних зборів.

4. СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Структуру Організації складають:
 • первинні осередки;
 • регіональні (обласні) осередки;
 • центральні керівні органи (Загальні Збори, Правління, Голова Правління, Почесний голова);
 • контрольно-ревізійні органи;
 1. Діяльність первинного осередку поширюється на території відповідної адміні­стративно-територіальної одиниці. Первинні осередки входять до складу регіональної (обласної) Організації.
 1. Первинні осередки у своїй діяльності керуються Статутом та рішеннями керівних органів вищого рівня.
 2. Якщо рішення чи дії первинного осередку не відповідають Статуту і рішенням керівних органів Організації вищого рівня, то діяльність такого первинного осередку може бути примусово припинена (осередок буде розпущено) за рішенням Правління.
 1. Правління може створювати й припиняти діяльність інших постійних або тимчасових допоміжних органів, затверджувати положення про такі органи та інші правила їх діяльності, призначати й заміщати членів допоміжних органів.
 2. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори.
 3. До компетенції Загальних Зборів належить:
 • обирати кількісний та персональний склад Правління в т.ч. Голову Правління, його заступників строком на 3 (три) роки та відкликати їх у разі необхідності;
 • обирати та переобирати Почесного Голову, який матиме повноваження члена Правління;
 • обирати кількісний та персональний склад контрольно-ревізійної комісії строком на 3 (три) роки та відкликати їх у разі необхідності;
 • затверджувати Статут Організації, вносити до нього поправки, доповнення, зміни;
 • затверджувати основні напрямки діяльності Організації;
 • розглядати звіти контрольно-ревізійної комісії, зокрема, щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Організації;
 • розглядати та затверджувати річні бюджети та звіти, подані Правлінням Організації;
 • затверджувати рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Організації.
 1. Загальні збори вважаються легітимними, якщо на них присутні більше половини членів Організації, або делегатів, які їх представляють.
 2. Загальні Збори скликаються Правлінням принаймні один раз на рік. На вимогу контрольно-ревізійної комісії, Почесного голови, або 1/3 членів Організації Загальні Збори можуть бути скликані протягом 30 днів після одержання Правлінням письмового клопотання про скликання позачергових Загальних Зборів. Разом з прийняттям рішення про скликання Загальних Зборів встановлюється норма представництва членів Організації делегатами.
 3. У період між Загальними Зборами керівництво діяльністю Організації здійснює Правління Організації. Засідання Правління скликається при потребі, але не рідше одного разу на три місяці. На засідання Правління Організації запрошується Почесний Голова (у разі обрання) з правом ухвального голосу. Засідання Правління може приймати рішення, якщо присутні більше половини членів Правління. Члени правління вважаються присутніми на засіданні, якщо воно проводиться за допомогою електронних засобів зв’язку з обов’язковою аудіо-, відеофіксацією.
 4. Правління приймає свої рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один ухвальний голос. За поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Правління. На засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть бути присутні члени контрольно-ревізійної комісії, запрошені члени Організації. У виняткових випадках допускається ухвалення рішень членами Правління шляхом опитування, з підтвердженням кожного голосу особистим підписом.
 5. Правління Організації:
 • складається з Голови Правління, двох заступників, керівника кожного регіонального (обласного) осередку Організації, які будуть обрані з моменту створення відокремлених підрозділів, а також інших осіб;
 • організовує й контролює виконання рішень Загальних Зборів;
 • сприяє залученню коштів задля забезпечення діяльності Організації;
 • розробляє та подає на затвердження Загальним Зборам річний бюджет та звіти, в тому числі про залучення й використання коштів і майна Організації;
 • затверджує кошторис і заслуховує звіти про його виконання;
 • встановлює порядок та розмір сплати вступних і членських внесків;
 • визначає основні напрямки залучення та використання майна й коштів Організації в період між черговими Загальними Зборами;
 • здійснює інші функції, визначені Загальними Зборами;
 • затверджує зразки атрибутики Організації;
 • приймає та виключає членів Організації.
 1. У період між Загальними Зборами, засіданнями Правління поточною діяльністю Організації керує Голова Правління.
 2. Голова Правління:
 • скликає засідання Правління Організації, організовує його підготовку та головує на ньому;
 • має право підпису документів від імені Організації;
 • представляє Організацію у відносинах з органами державної влади України, інших держав, з органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами;
 • укладає договори від імені Організації з метою виконання його бюджету, програм і рішень Загальних Зборів та Правління, має право підпису на фінансових документах Організації;
 • відкриває рахунки Організації в установах банків;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Організації відповідно до законодавства;
 • розподіляє обов’язки працівників Організації і керує їх діяльністю;
 • видає накази, інструкції та виконує інші адміністративні й контрольні функції щодо працівників Організації;
 • здійснює функції управління та розпорядження майном Організації;
 • виконує інші обов’язки для забезпечення виконання рішень керівних органів Організації;
 • може делегувати частину своїх повноважень іншим членам Організації.
 1. Контрольно-ревізійна комісія обирається з членів Організації на Загальних Зборах у кількості двох осіб (голова та член контрольно-ревізійної комісії) відкритим голосуванням на три роки і є підзвітною Загальним Зборам. Засідання контрольно-ревізійної комісії скликаються не рідше одного разу на рік, або протягом десяти днів на письмову вимогу Правління, Голови Правління, Почесного голови, або 1/3 членів Ор­ганізації. Члени контрольно-ревізійної комісії не можуть займати інших посад в організаційній структурі Організації.
 2. Контрольно-ревізійна комісія Організації:
 • здійснює ревізію фінансової та господарської діяльності, стану й обліку матеріальних цінностей Організації;
 • перевіряє виконання рішень Загальних Зборів;
 • у період між Загальними Зборами вносить на розгляд Правління результати ревізій і рекомендацій, що випливають із них.
 1. Усі рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів при кворумі в 50 відсотків плюс один делегат від їх визначеної кількості.
 2. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Правління, Правління або його члена, або члена Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:
  - на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому, або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
  - на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
  - на дії, бездіяльність або рішення Правління, члена Правління, члена Загальних зборів – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління, члена Загальних зборів, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління, члена Загальних зборів, дії чи бездіяльність або рішення якого оскаржується.

5. Відокремлені підрозділи

 1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які створюються відповідно до цього Статуту в селах, селищах, містах, районах, районах у місті, областях і містах Києві та Севастополі, АР Крим та діють з метою виконання статутної мети (цілей) та завдань Організації, розвитку її структурної мережі.
 2. Рішення про створення відокремлених підрозділів у селах, селищах, містах, районах, районах у місті приймають Загальні збори Організації.
 3. У межах села, селища, міста, району, району в місті може бути створено декілька відокремлених підрозділів.
 4. За пропозицією Загальних зборів керівників відокремлених підрозділів, що здійснюють свою діяльність на території АР Крим, області, міст Києва або Севастополя, Організація може утворювати регіональні відокремлені підрозділи у відповідній області або місті Києві.
 5. Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи.
 6. Відокремлений підрозділ може мати печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням; відкривати відповідно до вимог чинного законодавства України рахунки у банках.
 7. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 8. Регіональні відокремлені підрозділи забезпечують координацію роботи усіх відокремлених підрозділів, що здійснюють свою діяльність у межах АР Крим, відповідної області, міст Києва та Севастополя.
 9. Відокремлені підрозділи за рішенням Загальних зборів можуть наділятися окремими функціями щодо управління коштами та іншим майном.
 10. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу. Вищим органом регіонального відокремленого підрозділу є збори керівників відокремлених підрозділів, що здійснюють свою діяльність на території АР Крим, відповідної області, міст Києва та Севастополя.
 11. Керівництво роботою відокремленого підрозділу здійснює керівник, який обирається зборами членів відокремленого підрозділу, затверджується Головою Правління. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації, забезпечує облік членів, що приймаються до організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження.
 12. На підставі рішення вищого керівного органу відокремленого підрозділу, для належної організації роботи, можуть утворюватись також інші керівні органи відокремленого підрозділу.
 13. Член Організації може належати лише до одного відокремленого підрозділу.
 14. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються до Організації.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
 2. Організація в установленому законом порядку набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому членами Організації, державою, набуте від вступних і членських внесків, добровільно пожертвуване фондами, громадянами, об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, здобуте від заходів Організації, не заборонених законом.
 3. Реалізацію права власності на майно здійснюють Загальні Збори Організації. Функції з гос­подарського управління майном здійснює Голова Правління Організації.
 4. Кошти Організації витрачаються на виконання статутних завдань і добродійні акції. Розпорядником коштів Організації є Голова Правління. Витрати Організації затверджуються Загальними Зборами. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.
 5. Джерелами формування коштів та майна Організації можуть бути:
 • кошти й майно, одержані як безповоротна фінансова допомога;
 • добровільні внески й пожертвування членів Організації, інших громадян і юридичних осіб України та інших країн;
 • пасивні доходи;
 • гранти (у тому числі міжнародні);
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, державних цільових фондів, благодійна та міжнародна технічна допомога.
 1. Організація веде оперативний і бухгалтерській облік, а також статистичну, фінансову та іншу звітність в установленому законодавством України порядку. Організація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства та оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрямки їх використання відповідно до законодавства.
 2. Організація звітує перед благодійниками та грантодавцями за використання коштів і майна, одержаних від них за цільовим призначенням, а також на користь окремих набувачів благодійної допомоги. Організація має право вимагати від набувачів наданої ним допомоги звітів про її використання.
 3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 1. Доповнення та зміни до Статуту Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів.
 2. Організація повідомляє орган державної реєстрації про зміни та доповнення до Статуту після затвердження Загальними зборами. Зміни і доповнення до Статуту Організації набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Діяльність Організації може бути припинено шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) у порядку, встановленому законодавством України, або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).
 2. Правонаступниками Організації не можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності або інші юридичні особи, метою діяльності яких є одержання прибутку.
 3. У разі припинення Організації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям такого самого виду, як і Організація, відповідно до рішення Загальних Зборів.
 4. На підставі рішення Загальних Зборів про ліквідацію (саморозпуск) Організації Правління призначає ліквідаційну комісію та визначає порядок і строки ліквідації Організації відповідно до законодавства України.
 5. Кошти та інше майно об’єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход місцевого або державного бюджету.
 6. Організація вважається ліквідованою із моменту виключення з відповідного державного Реєстру.